Hoppa till innehåll

Villkor

Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår Tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

  • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, ägarandelar eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet .
  • Land avser: Sverige
  • Företag (referat till som antingen “Företaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta Avtal) hänvisar till Saccanda AB.
  • Enhet avser vilken enhet som helst som har åtkomst till Tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
  • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.
  • Användarvillkor (även kallade “Villkor”) avser dessa Allmänna Villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av Tjänsten.
  • Tredjepartstjänst för sociala medier avser alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängligt av Tjänsten.
  • Webbplatsen hänvisar till Lyxköp, tillgänglig från https://www.lyxkop.se
  • Du avser individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken en sådan individ har åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Dessa är villkoren som styr användningen av denna Tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av Tjänsten.

Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt Tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte att personer under 18 år använder Tjänsten.

Din åtkomst till och användning av Tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår Tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller Tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller Tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller Tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller Tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller Tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

Leveranstid

Leveranstiden är under normala omständigheter 3-10 dagar. Utöver detta kan det ta mellan 1-3 dagar att hantera ordern på huvudlagret innan din order. I perioder anslutna till högtider kan både hanteringstiden och leveranstiden förlängas. Vi hanterar inte ordrarna utan de hanteras hos en tredje part aktör i Europa, detta gäller även leveransen som sköts av tredje part. Detta gör att vi inte kan påskynda eller ändra leverans och hanteringstiderna och vi hoppas du har förståelse för detta. När din order blivit skickad får du ett e-post meddelande med spårningsnummer, det kan ta några dagar tills den aktiverats och vi ber dig därför att ha tålamod. Om du skulle ha några frågor om din order kontakta oss via e-post till order@saccanda.se.

Leverans

Vissa paket levereras till ombud beroende på storlek och ibland på grund av att du inte varit tillgänglig vid hem leverans. Du kan vid vissa tillfällen behöva legitimera dig vid uthämtning av paket och/eller när du tar emot ett paket som levereras till dig, se därför till att ha ett nationellt id-kort, körkort, eller annan giltig legitimation på dig vid leveranstillfället. 

Om paketet levereras skadat måste du till kuriren eller ombudet anmäla detta och det måste rapporteras in till transportbolaget alternativt neka att ta emot ordern/paketet på grund av dess skador. Detta är det enda sättet att eventuellt kunna få ersättning av oss. Om det inte finns någon anmärkning av skadat paket av transportbolaget kommer vi inte kunna utfärda en återbetalning eller skicka en ny vara.

Force Majeure

Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar eller misslyckanden att uppfylla sina åtaganden till följd av force majeure-händelser, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejker och andra liknande händelser utanför vår kontroll.

Retur

Läs mer på https://www.lyxkop.se/retur/

Reklamationsrätt

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet. Om du upptäcker fel eller brister i de produkter eller tjänster du har köpt, ber vi dig att omedelbart kontakta oss enligt nedan. Reklamationen måste göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Kontaktinformation för reklamation:
Reklamationer ska skickas skriftligen till vår kundtjänst på order@lyxkop.se. I reklamationen bör du ange ditt namn, kontaktinformation, ordernummer och en detaljerad beskrivning av felet eller bristen.

Utredning och åtgärd:
Vi kommer att utreda din reklamation och vid behov begära ytterligare information. Inom skälig tid efter att reklamationen mottagits kommer vi att informera dig om hur vi avser att hantera ärendet och vilken åtgärd som kommer att vidtas.

Rätt till avhjälpande eller omleverans:
Vid godkänd reklamation har du rätt till avhjälpande eller omleverans. Om detta inte är möjligt har du rätt till prisavdrag eller, om felet är av väsentlig betydelse, att häva köpet.

Återbetalning:
Om varan eller tjänsten är felaktig och åtgärd inte är möjlig, har du rätt till återbetalning. Återbetalningen kommer att ske inom skälig tid efter att vi har konstaterat felet.

Preskriptionstid:
Observera att reklamation ska göras inom skälig tid och att preskriptionstiden för reklamationsrätt enligt svensk lag är normalt tre år. Preskriptionstiden börjar löpa från den dagen då inköpstillfället ägde rum.

Vi följer svensk konsumentlagstiftning och kommer att göra vårt bästa för att behandla ditt ärende på ett rättvist och korrekt sätt. Om du har några frågor angående reklamation eller önskar ytterligare information, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via Tjänsten eller 100 kr om du inte har köpt något via Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, oförutsedda, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet till följd av eller på något sätt relaterad till användningen av eller oförmågan att använda Tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används med Tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

Ansvarsfriskrivning “I BEFINTLIGT SKICK” och “SOM TILLGÄNGLIG”.

Tjänsten tillhandahålls till dig “I BEFINTLIGT SKICK” och “SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, avsäger sig företaget, för sina egna vägnar och på sina dotterbolags vägnar och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå ur affärer, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget inga garantier eller åtaganden, och ger inga utfästelser av något slag att Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) angående Tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller information, innehåll och material eller produkter inkluderad därpå; (ii) att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Lagarna i landet, exklusive dess lagkonflikter, ska styra dessa villkor och din användning av Tjänsten. Din användning av Tjänsten kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Användaransvar

Genom att använda vår tjänst åtar du dig att följa alla tillämpliga lagar och regler. Du ansvarar för att skydda din åtkomstinformation och för att använda tjänsten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om Tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU).

Om du är konsument inom EU kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Avskiljbarhet och avstående

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för denna bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Förutom vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva sådan rätt eller kräva sådant fullgörande när som helst därefter och inte heller ska avståendet från ett brott utgöra ett avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår Tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

  • Via e-post: support@lyxkop.se